Buď #ecoista!

Vedeli ste, že priemerný Slovák si odniesol domov ročne až 470 igelitiek? Alebo to, že každá igelitka bude na tejto planéte dlhšie než naše deti, vnúčatá, či pravnúčatá? Ko­nečne sme však urobili  krok vpred, v ob­chode si už mu­síš za plas­tovú tašku za­pla­tiť! Skúsme sa spolu zamyslieť nad tým, prečo je to dobré…

Spoplatnenie igelitiek zaviedlo Ministerstvo životného prostredia SR. Sľubuje si od toho obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch.  Povinnosť znížiť spotrebu igelitových tašiek vyplynula Slovensku z európskej smernice. Na­priek tomu, že no­vela pri­náša ná­dej pre zní­že­nie spot­reby plas­tov na Slo­ven­sku, ne­rieši prob­lém ešte pe­kel­nej­ších mik­ro­té­no­vých sáč­kov na ovo­cie či pe­čivo. Bežný Slo­vák ich pri jed­nom ná­kupe mi­nie nie­koľko ku­sov a hneď, ako z neho vy­balí na­kú­pené po­tra­viny, sáčky zvy­čajne pu­tujú do koša. Ob­chody za­tiaľ ne­našli spô­sob, ako tento prob­lém rie­šiť, pre­tože pre­káž­kou je otázka hy­gieny. Prob­lém si preto stále žiada efek­tívne plošné rie­še­nie. Na trhu je však na­prí­klad al­ter­na­tíva vo forme sie­ťok Fru­sack, do kto­rých za­ba­líš ovo­cie a ze­le­ninu eko­lo­gicky a opa­ko­vane.

Treba tiež pri­po­me­núť, že no­vela zá­kona o od­pa­doch ťa nemá pri­nú­tiť ne­chať v ob­chode viac pe­ňazí kvôli množ­stvu za­kú­pe­ných ta­šiek. Na­opak, má ťa pri­nú­tiť za­mys­lieť sa nad svo­jou spot­re­bou plas­tov a ide­álne ju čo naj­viac zní­žiť. Na­miesto toho, aby si pla­til za tašky, pri­nes si vlastnú lát­kovú eko tašku alebo si ju za­kúp v ob­chode, ak ju ná­ho­dou po­núka. Na trhu sú ši­kovné, aj štý­lové al­ter­na­tívy, ako na­prí­klad Tasch­ken, ktorých novou brand ambasádorkou je ecoistka Adela Vinczeová.

Rozhovor  s Adelou si môžeš prečítať TU.

Prikladám ešte niekoľko igelitových faktov a hrozivých čísiel, pri ktorých verím, že sa aspoň na chvíľku zastavíte a zamyslíte:

  • kým priemerný Dán či Fín spotrebuje v priemere len 4 igelitky ročne, Slovák si ich odnesie domov takmer 470. Máme tak svetové prvenstvo, na ktoré by sme nemali byť ani zďaleka pyšní.
  • igelitka nám síce pomôže na pár minút s nákupom, no v prírode sa rozkladá približne 500 rokov, čo je obrovský nepomer.
  • len v Európskej únii sa ročne použije viac ako 100 miliárd plastových tašiek.
  • 60 miliónov barelov ropy je množstvo ropy potrebné na výrobu igelitiek pre celý svet. Za zrodom každého kila igelitiek sú totiž dve kilá ropy, z ktorej sa igelitové tašky vyrábajú. Na výrobu jednej igelitky je potrebné také množstvo ropy ako na 115 m jazdy autom.
  • ročne sa na svete použije až bilión igelitiek. Najzastrašujúcejšia je však samotná rovnica vedúca k tomuto číslu a tá znie: 2 milióny použitých igelitiek za minútu.
  • keďže igelitkami často nahrádzame napríklad vrecúška na smeti, ich recyklácia sa nenesie v pozitívnych číslach. Recyklujeme len každú 200. tašku a priemer jej používania je len 12 minút.
  • igelitky sú pre zvieratá naozajstným strašiakom. Až 94 % vtákov má v žalúdku plast, desiatky iných druhov zvierat po kontakte s plastovými taškami ochorie či dokonca zomrie.
  • odhad je taký, že každý štvorcový kilometer svetového oceána má v sebe 20-tisíc kúskov igelitu. Nielenže moria tak vyzerajú ako obrovské smetisko, ale plast vo vode ohrozuje životy stoviek živočíšnych druhov.
  • odpadu je až toľko, že si v Tichom oceáne vytvoril vlastný ostrov. Jeho rozloha je až 14-krát väčšia ako rozloha Slovenska.

 

Mali by sme si začať uvedomovať, že nie sme pánmi prírody, sme jej súčasťou. Nikto nehovorí, že všetci máme ísť zametať oceán, či zachraňovať choré vtáky na čínskom pobreží. Nebuďme však k životnému prostrediu ľahostajní, každý môže prispieť svojou troškou. Ja sa zapájam do veľmi potrebnej iniciatívy a dobrej myšlienky blogerky Lucie z lovelyplanet.sk a prijímam výzvu #odmietni igelitku. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *